COLOPLAST – 1907 – Brava® Ostomy Powder Size 25g Bottle